Göta studentkår finns även på: Instagram

Förnyelse av kårföreningsstatus

Ur Regler för kårföreningar:

Bibehålla status som kårförening hos Göta studentkår

För kårföreningar som vill behålla status som kårförening krävs årlig inrapportering av

  • Kontaktuppgifter
  • ”Rättigheter och skyldigheter för kårförening” undertecknad av förenings ordförande
  • Föregående års verksamhetsberättelse
  • Aktuellt (dvs. senaste) årsmötesprotokoll eller dylika handlingar som visar styrelsens sammansättning
  • Om ändring skett sedan senaste inrapportering, stadga.

Föreningen kan maila alla de efterfrågade uppgifterna eller dokumenten till vice.soc@gota.gu.se, eller göra det via formuläret nedan. Observera att ett undertecknat exemplar av "Rättigheter och skyldigheter" i orginal ska skickas in eller lämnas till Vice kårordförande med ansvar för studiesociala frågor, Göta studentkår, Götabergsgatan 17. Dokumentet finns som bifogad fil nedan.

XXXXXX-XXXX
Namn på kårföreningens ordförande.
Mobiltelefonnummer till kårföreningens ordförande.
Gemensam/central e-postadress. Om sådan saknas, uppge kårföreningens ordförandes e-postadress.
Namn och kontaktuppgifter till samtliga i styrelsen
Ladda upp kårföreningens verksamhetsberättelse från föregående år.
Ladda upp aktuellt årsmötesprotokoll eller motsvarande, som visar sammansättningen av kårföreningens styrelse.
Om du inte har scanner måste dokumentet skickas eller lämnas in till Göta studentkår på Götabergsgatan 17.
Om ändring av kårföreningens stadga skett sedan senaste inrapportering, ska den reviderade stadgan skickas in.