Följ oss på sociala medier! Instagram

Stipendier att söka

Kungliga Hvitfedtska stiftelsen ledigförklarar 2 stipendier.

1. Stipendier till forskningsprojekt/resor till doktorander

Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsens styrelse har beslutat utdela högst 1 200 000 kr i stipendier för ovanstående ändamål till doktorander vid Göteborgs Universitet, Chalmers Tekniska Högskola, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde och Högskolan Väst. De doktorander som kan söka årets stipendier skall ha slutbetyg från gymnasium i f .d Göteborgs och Bohus län.

Observera att ingen begränsning finns i fråga om vilket ämnesområde doktorandstudierna bedrives.
Ansökan skall vara Stiftelsen tillhanda senast 2017-12-31
Beslut om stipendierna kommer att tas vid styrelsens vårsammanträde.
Mer information och ansökningsblanketter finns på Stiftelsens hemsida www.hvitfeldtskastiftelsen.se.

2. Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen
ledigförklarar härmed
DOKTORANDSTIPENDIER 2018-2019

Stipendiebeloppets storlek är 120 000 kr för ett år (10 000 kr/månad) skattefritt.
Tilldelat stipendium måste avse tid efter 1 juli 2018 och doktorandstudierna måste avslutas senast 30 juni 2019
Stipendiet kan enbart sökas från 3 månad upp till 1 år. Förutsättning för stipendiet är att finansiering saknas för
genomförandet av återstående doktorandutbildning.
Behörig sökande är den studerande som är antagen till doktorandutbildning i ämne organiserat inom de
humanistiska eller utbildningsvetenskapliga fakulteterna vid Göteborgs universitet. Visst försteg kan ges
konkurrenskraftiga ansökningar som bygger på projekt med västsvensk anknytning.
Ansökan, som inges i ett exemplar, skall för att beaktas innehålla nedanstående uppgifter. Särskild blankett
för ansökan finns hos institutionerna eller kan hämtas från stiftelsens hemsida www.hvitfeldtskastiftelsen.se.
1. Namn, privat adress, telefon m. m
2. Institutionstillhörighet
3. Avhandlings/ projekttitel med bifogad individuell studieplan för doktorandutbildning
4. Handledarens namn, titel, adress och telefon
5. Intyg, utfärdat och undertecknat av handledaren, innehållande uppgifter om
a. datum för antagning till doktorandutbildning
b. genomförd andel(%) av doktorandutbildningen
c. planerad aktivitet(%) för den sökta stipendietiden
d. övriga uppgifter av värde för bedömningen av ansökan
6. Återstående ofinansierad tid fram till doktorsexamen

Ansökan skall för att beaktas vara Stiftelsen tillhanda senast 31 december 2017 under adress
Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen, Box 2221, 403 14 Göteborg
Förfrågningar kan ställas till stiftelsens sekreterare Kenneth Odéus,
mobil tfn 0705-68 08 59

Lägg till ny kommentar

Wysiwyg

Filtered HTML

Plain text

CAPTCHA
Denna fråga är för att testa om du är en mänsklig besökare och för att förhindra automatiska spammeddelanden.
6 + 3 =
Lös det här enkla matteproblemet och ange svaret. Till exempel för 1+3, ange 4.